top of page
ค้นหา
  • hydrosys

ความแตกต่างของระบบบำบัดน้ำเสียในบ้านและโรงงานอุตสาหกรรม

สารและสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียสร้างความแตกต่างให้กับระบบบำบัดน้ำเสีย


น้ำเสียเป็นน้ำที่มีการปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรีย, จุลินทรีย์, เศษใบไม้, เศษอาหาร, สารอินทรีย์, ผงซักฟอก, ไขมัน, สารเคมีต่าง ๆ ฯลฯ ที่เกิดจากการใช้น้ำในชีวิตประจำวันจากที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม หรือการเกษตร เป็นน้ำที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้ใหม่และหากปล่อยสู่ธรรมชาติจะเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ซึ่งการจะนำน้ำเสียกลับมาใช้งานใหม่ได้หรือทำให้น้ำมีคุณภาพพอที่จะปล่อยสู่ธรรมชาติได้ต้องผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นกระบวนการในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำที่ทำให้มีการปนเปื้อนในน้ำน้อยที่สุดตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ แต่เนื่องจากน้ำเสียมาจากหลายแหล่งที่มาจึงทำให้มีสิ่งสกปรกหรือสารปนเปื้อนที่แตกต่างกันโดยเฉพาะน้ำเสียที่มาจากบ้านที่เป็นที่พักอาศัยและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มาจากการผลิตสินค้าชนิดต่าง ๆ จึงทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ภายในบ้านและระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมมีระบบการกำจัดสิ่งสกปรกและสารปนเปื้อนที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน


ความต่างของระบบบำบัดน้ำเสียภายในบ้านและโรงงานอุตสาหกรรม

1.ขนาดพื้นที่ในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดพื้นที่ที่ต้องใช้ในการวางระบบบำบัดน้ำเสียมีการใช้ขนาดพื้นที่ที่แตกต่างกัน โดยระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ภายในบ้านจะมีการใช้ขนาดพื้นที่ในการติดตั้งที่เล็กกว่าระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากปริมาณน้ำเสียที่ต้องใช้ในการบำบัดมีปริมาณที่แตกต่างกันโดยโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณการใช้น้ำที่มากกว่า อีกทั้งน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมมีสารปนเปื้อนที่หลากหลายกว่าจึงทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียมีหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้น้ำที่ได้มาตรฐานที่จะสามารถปล่อยสู่ธรรมชาติได้ ซึ่งแตกต่างจากระบบบำบัดน้ำเสียภายในบ้านเพราะจะมีแค่ 2 ขั้นตอนคือบ่อเกรอะและบ่อซึมเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปยิ่งช่วยประหยัดพื้นที่ของระบบบำบัดน้ำเสียภายในบ้านเป็นอย่างมาก

2.ความซับซ้อนของระบบบำบัดน้ำเสีย ในระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีขั้นตอนในกระบวนการบำบัดน้ำเสียมากกว่าภายในบ้านด้วยความหลากหลายของสิ่งปนเปื้อนและมักมีสารที่อันตรายที่หากปล่อยไปสู่สิ่งแวดล้อมจะมีอันตรายทั้งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ จึงต้องมีหลายขั้นตอนในการบำบัดน้ำเสีย


ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีขั้นตอนหลัก ๆ คือ

  • การแยกทราย กรวด และของแข็งขนาดใหญ่ ออกจากของเหลวหรือน้ำเสีย

  • การบำบัดทางชีวภาพแบบการกำจัดของแข็งแขวนลอยขนาดเล็กและสารอินทรีย์ทั้งแบบละลายและไม่ละลายที่หลงเหลืออยู่ในน้ำเสีย

  • การบำบัดขั้นสูง เป็นการกำจัดสารอาหาร, สี, สารแขวนลอยที่ตกตะกอนยาก และอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ถูกกำจัดโดยกระบวนการในขั้นตอนนี้จะมีทั้งแบบใช้กระบวนการทางเคมีและแบบใช้กระบวนการทางชีวภาพ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนก็มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปตามสิ่งที่ปนเปื้อนในน้ำเสีย

ในขณะที่ระบบการบำบัดน้ำเสียภายในบ้านจะมี 2 ขั้นตอน

  • การย่อยสลายและตกตะกอนของสิ่งปนเปื้อนจากน้ำเสียภายในบ้านโดยจะอยู่ในรูปแบบบ่อเกรอะ

  • การปล่อยน้ำออกสู่ธรรมชาติโดยอยู่ในรูปแบบบ่อซึม แต่ปัจจุบันนิยมใช้เป็นถังบำบัดสำเร็จรูปที่จะรวมทั้งบ่อเกรอะและบ่อซึมให้อยู่ภายในถังบำบัดเดียวซึ่งมีด้วยกัน 2 ชนิดคือ ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศและแบบไม่เติมอากาศซึ่งมีระบบการทำงานที่แตกต่างกันเล็กน้อย


3.ความยาก-ง่ายในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย แน่นอนว่าระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมย่อมมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ยากมากกว่าระบบบำบัดน้ำเสียภายในบ้าน ด้วยสารที่ปนเปื้อนในน้ำเสียที่มีความหลากหลายและบางครั้งเป็นสารที่อันตราย จึงต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะและผู้ที่ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีใบอนุญาตจึงจะติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียได้เพื่อเป็นการการันตีถึงคุณภาพและมาตรฐานของระบบบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้ง หากปล่อยน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานไปสู่สิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งแตกต่างจากระบบบำบัดน้ำเสียภายในบ้านที่มีความง่ายในการติดตั้งเพราะมีขั้นตอนในการติดตั้งที่ไม่ซับซ้อนและช่างที่ติดตั้งก็ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตก็สามารถติดตั้งได้ 4.อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียภายในบ้านมีเพียงถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปหรือหากบ้านไหนไม่ได้ใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก็จะเป็นบ่อเกรอะและบ่อซึมที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์ใช้ในการตกตะกอนและการปล่อยน้ำสู่ธรรมชาติ เพราะใช้วิธีทางธรรมชาติในทั้งสองกระบวนการ แต่ในระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีอุปกรณ์มากมายในการระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ตะแกรงหยาบ, ตะแกรงละเอียด, ถังดักกรวดทราย, ถังตกตะกอนเบื้องต้น และเครื่องกำจัดไขฝ้า เป็นต้น 5.ค่าใช้จ่ายของระบบบำบัดน้ำเสีย ยิ่งน้ำเสียมีสารปนเปื้อนที่มากและอันตรายมักจะตามมาด้วยขั้นตอนและอุปกรณ์เครื่องมือในการบำบัดน้ำเสียมากมายจึงทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรมมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าระบบบำบัดน้ำเสียภายในบ้าน โดยเฉพาะการบำบัดน้ำเสียแบบสารเคมีจะมีค่าใช้ที่สูงมากเมื่อเทียบกับวิธีการบำบัดน้ำเสียในรูปแบบอื่น ๆ

ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบที่ช่วยให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีซึ่งช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการใช้ทรัพยากรน้ำเพราะมีการหมุนเวียนในการใช้น้ำ อีกทั้งยังทำให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติมีสภาพเหมาะสม ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคและเพาะพันธุ์ยุง และไม่มีมลพิษทางอากาศจากกลิ่นเหม็นเน่าของน้ำเสีย ซึ่งทั้งบ้านและโรงงานอุตสาหกรรมจึงควรมีระบบบำบัดน้ำเสีย เฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำเสียจำนวนมากและเป็นมักมีสารปนเปื้อนที่อันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิตหากปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติจะสร้างมลพิษได้เป็นอย่างมาก


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น เครื่องรีดตะกอน, Filter Press, Membrane Bio Reactor, Membrane Flitration ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน นอกจากนั้นยังรับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยทีมงานวิศวกรเฉพาะทางที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ พร้อมยินดีให้คำปรึกษาและบริการหลังการขายที่จะดูแลอย่างใกล้ชิด


สนใจเครื่องมือบำบัดน้ำเสีย หรือสินค้าอื่นๆ ติดต่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย


ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page